Information om kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning?

Bas Byggvaror i Åstorp AB använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra: brottsliga gärningar inom byggnader där Bas Byggvaror i Åstorp AB bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott och olyckor.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

  • Övervakning och inspelning av video inom företagets områden
   Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheterna.
  • Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
  • Lagring av specifika inspelningar och händelser
   Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.
   Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.
  • Kategorier av personuppgifter
   Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Bas Byggvaror i Åstorp AB säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Bas Byggvaror i Åstorp AB anlitat för säkerhet och bevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Bas Byggvaror i Åstorp AB och enbart på de villkor som Bas Byggvaror i Åstorp AB anger.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Bas Byggvaror i Åstorp AB kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Bas Byggvaror i Åstorp AB. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 7 dagar men som längst i 90 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.